Zespół Szkół Publicznych nr 1

ul. Szkolna 5

63-300 Pleszew

tel. (0-62)7428373

www.jedynka.pleszew.pl   email-sekretzsp1@interia.pl 

    

Projekty edukacyjne

ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR1 W PLESZEWIE

ul. Szkolna 5

63-300 Pleszew

 

 


PROJEKTY EDUKACYJNE


Nowa jakość edukacji – infrastruktura Gimnazjów Miasta i Gminy Pleszew

W ramach projektu Nowa Jakość Edukacji – infrastruktura Gimnazjów Miasta i Gminy Pleszew realizowana jest modernizacja i doposażenie 11 pracowni szkolnych w Publicznych Gimnazjach na terenie Miasta i Gminy Pleszew oraz budowa boiska szkolnego przy Publicznym Gimnazjum w Kowalewie.

Oś Priorytetowa:    9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego
Działanie:    9.3.  Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej
Poddziałanie:  9.3.3. Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej

Okres realizacji: 01.06.2017 r. – 30.09.2017 r.

Obszar realizacji: Miasto i Gmina Pleszew

Projektodawca:  Miasto i Gmina Pleszew
63-300 Pleszew, ul. Rynek 1
NIP 608 00 74 221

REGON 250 85 52 97

Biuro Projektu:
ul. Rynek 1
63-300 Pleszew
Godziny otwarcia: 7:30 – 15:30
email: agszwedziak@pleszew.pl 
tel.: 62 74 28 340

Cel główny projektu:

Głównym celem projektu jest inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej. Celem projektu jest inwestycja w infrastrukturę edukacyjną.

Cele szczegółowe projektu:

- wyrównywanie szans rozwojowych między regionami,

- umożliwienie dostępu do nowoczesnej infrastruktury edukacyjnej,

- rozwój bazy edukacyjnej i sportowej gminy,

- poprawa jakości nauczania,

- inwestowanie w kapitał ludzki.

Planowane efekty:

Realizacja celu przyczyni się do poprawy stanu infrastruktury edukacyjnej na terenie Miasta i Gminy Pleszew. Efekty projektu przyczynią się do wyższego poziomu nauczania, poszerzenia usług edukacyjnych szkoły, co przełoży się w przyszłości na wzrost aktywności zawodowej mieszkańców regionu i pozwoli na rozwój cywilizacyjny regionu. Projekt ma istotny wpływ na jakość kapitału ludzkiego w Wielkopolsce - działania edukacyjne stanowią jeden z najbardziej istotnych czynników dla jakości zasobów ludzkich, a wysoka jakość czynnika ludzkiego należy do najważniejszych czynników wzrostu gospodarczego 
i społecznego.

Wartość projektu:

Wartość ogółem: 1 378 845,60 zł, w tym dofinansowanie z budżetu środków europejskich stanowi 85% i wynosi 1 172 018,76 zł.

 

Projekt „Nowa jakość edukacji” jest realizowany w ramach:


Oś Priorytetowa: 8: Edukacja
Działanie: 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej
Poddziałanie: 8.1.2. Kształcenie ogólne â? projekty konkursowe

W ramach projektu przewidziane jest:
- doposażenie pracowni gimnazjalnych oraz gabinetów terapii pedagogicznej,
- zajęcia dodatkowe dla uczniów,
- kursy doskonalące dla nauczycieli.
w tym
- doposażenie pracowni w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematycznych w pomoce dydaktyczne niezbędne do przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów,
- zajęcia dodatkowe dla uczniów przedmiotowych gimnazjów z matematyki, języka niemieckiego, biologii, chemii, fizyki, geografii,
- zajęcia w Gabinetach terapii pedagogicznej,
- kursy doskonalące dla nauczycieli tj.: kursy doskonalące z zakresu doświadczenia i eksperymentu w pracy nauczyciela przedmiotów przyrodniczych, z zakresu techniki kreatywne w zakresie nauczania opartego na metodzie eksperymentu w nauczaniu matematyki, z zakresu indywidualizacji procesu w zakresie nauczania opartego na metodzie eksperymentu nauczania na lekcji języka obcego, z zakresu kształtowania kompetencji kluczowych i metody daltońskiej (w zakresie nauczania opartego na metodzie eksperymentu)
- dla nauczycieli prowadzących gabinety terapii pedagogicznej: kursy doskonalące z zakresu konstruowania indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami.

Okres realizacji: 01.08.2017 r. - 31.08.2018 r.

Obszar realizacji: Miasto i Gmina Pleszew

Projektodawca: Miasto i Gmina Pleszew
63-300 Pleszew, ul. Rynek 1

Biuro Projektu:
ul. Rynek 1
63-300 Pleszew
Godziny otwarcia: 7:30 â? 15:30
email: agszwedziak@pleszew.pl
tel: 62 74 28 340

Cel projektu:
Podniesienie jakości kształcenia w 5 gimnazjach Miasta i Gminy Pleszew w okresie do 31.08.2018 r. poprzez:
- wzrost wiedzy i podniesienie kompetencji wśród 190 uczniów/nnic z 5 gimnazjów Miasta i Gminy Pleszew w okresie do 31.08.2018 r.
- podniesienie wiedzy i kompetencji 17 nauczycieli z 5 gimnazjów Miasta i Gminy Pleszew w okresie do 30.11.2017 r.
- doposażenie 11 klasopracowni i 5 gabinetów terapii pedagogicznej w 5 przedmiotowych gimnazjach w okresie do 30.11.2017 r.

Uczestnicy projektu:
Grupę docelową projektu stanowić będzie 190 uczniów/-nnic (w tym 87 dziewczynek i 8 osób niepełnosprawnych) uczęszczających do Gimnazjów w Pleszewie, 17 nauczycieli (w tym 2 mężczyzn) pracujących w/w Gimnazjach oraz pięć gimnazjów Miasta i Gminy Pleszew.

Planowane efekty:
Wśród oczekiwanych rezultatów projektu wymienić można zarówno miękkie, jak i twarde. Rezultatami twardymi projektu będą:
- utworzenie 5 Gabinetów terapii pedagogicznej,
- doposażenie 11 pracowni przedmiotowych,
- liczba doposażonych szkół â? 5 gimnazjów Miasta i Gminy Pleszew.
Do oczekiwanych rezultatów miękkich zaliczyć można, m.in.:
- zdobycie przez uczniów kompetencji kluczowych, umiejętności pracy w zespole, komunikowania się, rozwiązywania problemów, wysłuchiwania innych i brania pod uwagę ich punktów widzenia, łączenie i porządkowanie rozmaitych porcji wiedzy, umiejętność organizowania i oceniania własnej pracy,
- nabycie/poszerzenie wiedzy/umiejętności dotyczących kompetencji z zakresu doświadczeń i eksperymentów w pracy nauczyciela przedmiotów przyrodniczych lub indywidualizacja procesu nauczania na lekcji języka obcego lub technik kreatywnych w nauczaniu matematyki lub konstruowanie IPE-T dla uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami lub kształtowanie kompetencji kluczowych dot. pracy zespołowej.

Wartość projektu:
Całkowita wartość projektu: 225 597,50 zł
Kwota dofinansowania: 200 147,50 zł


 

UWAGA NAUCZYCIELE. DOKUMENTY REKRUTACYJNE DO POBRANIA!

 

UWAGA UCZNIOWIE! DOKUMENTY REKRUTACYJNE DO POBRANIA!

 

 
Strona główna "Jedynka" na Youtube.com Partnerzy Dokumenty

 

 
 

© 2006-2017 ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR1 W PLESZEWIE

Pomysł i wykonanie: Janusz M. Lewandowski